Onze vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de site “Vrienden van de Korenbloem” en de sites die bij het Vrienden van de Korenbloem netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op de Vrienden van de Korenbloem wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Vrienden van de Korenbloem zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internet-provider of de Stichting Vrienden van de Korenbloem, gevestigd te Blaricum. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site Vrienden van de Korenbloem geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site Vrienden van de Korenbloem, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site Vrienden van de Korenbloem te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site Vrienden van de Korenbloem verkregen is. Vrienden van de Korenbloem garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Vrienden van de Korenbloem verkregen informatie. De informatie op de site van Vrienden van de Korenbloem wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt en eventuele wijzigingen en/of verwijderingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.